Các lệnh Linux cơ bản (Phần 6 – Processes)

phần trước chúng ta đã tìm hiểu về permission và các câu lệnh liên quan, ở phần này, chúng ta sẽ đi tìm hiểu về Processes và cách quản lý process bằng lệnh trong Linux. Ở phần này chúng ta sẽ được tìm hiểu về các lệnh sau:

- ps
- top
- jobs
- bg
- fg
- kill, killall
- shutdown

Một process hoạt động thế nào?

Khi hệ thống khởi động, kernel sẽ khởi tạo một vài hành vi của riêng nó dưới một process và khởi động một chương trình gọi là init. init theo đó sẽ khởi chạy một loạt các shell script (nằm ở /etc) được gọi là init script, sẽ khởi động tất cả các service hệ thống.

Rất nhiều service này được implement dưới dạng daemon program, chương trình chạy background mà không can thiệp tới giao diện người dùng. Vì thế kể cả khi chúng ta không đăng nhập thì hệ thống cũng ở trạng thái busy một lúc để khởi chạy.

Chương trình có thể khởi chạy một chương trình khác được diễn giải trong cơ chế process gọi là process cha sinh ra process con.

Kernel sẽ duy trì thông tin về mỗi một process. Ví dụ: mỗi process được gán cho một giá trị là PID (process ID). PID được gán theo thứ tự tăng dần và init luôn có PID là 1. Kernel cũng theo dõi thông tin bộ nhớ gán cho mỗi process, cũng như tính sẵn sàng của process để có thể tiếp tục thực thi.

Cũng như file thì process cũng có owner và user ID, …

Theo dõi process

Câu lệnh phổ biến để theo dõi các process là ps. ps có rất nhiều tùy chọn, cách dùng cơ bản nhất là:

➜ ~ ps
 PID TTY     TIME CMD
 4486 pts/1  00:00:00 zsh
 4845 pts/1  00:00:00 ps

Chúng ta có thể thấy là mặc định thì ps sẽ không show quá nhiều thông tin, chỉ show thông tin của terminal session hiện tại.

 • Kết quả list ra 2 processes cùng với thông tin PID.
 • TTY là viết tắt của teletype, để chỉ terminal đang chạy process đó.
 • TIME đế chỉ thời gian chiếm CPU của process tương ứng.

Với thêm options x, chúng ta sẽ nhìn thấy tất cả các tiến trình bất kể terminal nào.

 PID TTY   STAT  TIME COMMAND
 2058 ?    Ss   0:00 /lib/systemd/systemd --user
 2059 ?    S   0:00 (sd-pam)
 2064 ?    SLl  0:00 /usr/bin/gnome-keyring-daemon --daemonize --login
 2066 ?    Ss   0:00 /sbin/upstart --user
 2144 ?    S   0:00 upstart-udev-bridge --daemon --user
 2154 ?    Ss   0:00 dbus-daemon --fork --session --address=unix:abstract=
 2166 ?    Ss   0:00 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/hud/window-stack-bridge
 2193 ?    Ssl  0:11 /usr/bin/ibus-daemon --daemonize --xim --address unix
 2199 ?    Sl   0:00 /usr/lib/gvfs/gvfsd
...

Chúng ta có thể thấy cột STAT mới xuất hiện, viết tắt của state để chỉ trạng thái của process tương ứng, chúng ta có các dạng state sau:

Trạng tháiÝ nghĩa
RRunning. Process đang chạy hoặc sẵn sàng để chạy
SSleeping. Process đang đợi một event để tiếp tục chạy
DProcess đang đợi I/O
TStopped. Process đang trong quá trình dừng chạy
ZZombie process. Đây là các tiến trình con đã bị chấm dứt nhưng chưa được giải phóng bởi process cha
<Process có độ ưu tiên cao, có thể có nhiều thời gian CPU hơn
NProcess có độ ưu tiên thấp, chỉ có thể chiếm CPU khi các process khác có độ ưu tiên cao hơn hết thời gian CPU

Một set option phổ biến khác là aux

USER    PID %CPU %MEM  VSZ  RSS TTY   STAT START  TIME COMMAND
root     1 0.0 0.0 185380 6036 ?    Ss  20:28  0:02 /sbin/init spla
root     2 0.0 0.0   0   0 ?    S  20:28  0:00 [kthreadd]
root     4 0.0 0.0   0   0 ?    I<  20:28  0:00 [kworker/0:0H]
root     6 0.0 0.0   0   0 ?    I<  20:28  0:00 [mm_percpu_wq]
root     7 0.0 0.0   0   0 ?    S  20:28  0:00 [ksoftirqd/0]
root     8 0.1 0.0   0   0 ?    I  20:28  0:05 [rcu_sched]
root     9 0.0 0.0   0   0 ?    I  20:28  0:00 [rcu_bh]
root    10 0.0 0.0   0   0 ?    S  20:28  0:00 [migration/0]
root    11 0.0 0.0   0   0 ?    S  20:28  0:00 [watchdog/0]
root    12 0.0 0.0   0   0 ?    S  20:28  0:00 [cpuhp/0]
root    13 0.0 0.0   0   0 ?    S  20:28  0:00 [cpuhp/1]
root    14 0.0 0.0   0   0 ?    S  20:28  0:00 [watchdog/1]
root    15 0.0 0.0   0   0 ?    S  20:28  0:00 [migration/1]
root    16 0.0 0.0   0   0 ?    S  20:28  0:00 [ksoftirqd/1]
root    18 0.0 0.0   0   0 ?    I<  20:28  0:00 [kworker/1:0H]
...

Khi chạy ps với option này sẽ hiển thị process thuộc về mọi user.

Theo dõi process với top

ps sẽ cung cấp một bản snapshot của các tiến trình trong hệ thống tại thời điểm mà chúng ta chạy nó. Trong khi đó top cung cấp một chế độ theo dõi động hơn:

top - 21:55:13 up 1:26, 1 user, load average: 0,80, 0,98, 0,98
Tasks: 238 total,  1 running, 187 sleeping,  0 stopped,  0 zombie
%Cpu(s): 0,9 us, 1,1 sy, 0,0 ni, 97,8 id, 0,2 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st
KiB Mem : 8079612 total, 2684732 free, 1807524 used, 3587356 buff/cache
KiB Swap:    0 total,    0 free,    0 used. 5774920 avail Mem 

 PID USER   PR NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM   TIME+ COMMAND
 2771 hunguyen 20  0 1212200 225688 133960 S  2,0 2,8  2:17.17 chrome
 3245 hunguyen 20  0 1572620 658884 173076 S  1,7 8,2 10:29.73 chrome
 4326 root   20  0    0   0   0 I  1,3 0,0  5:33.17 kworker/u8:1
 1119 root   20  0 539328 107400 62392 S  0,7 1,3  5:50.52 Xorg
 2458 hunguyen 20  0 1685296 182716 75100 S  0,7 2,3  3:47.08 compiz
 2944 hunguyen 20  0 646812 147476 101644 S  0,7 1,8  6:41.47 chrome
 937 syslog  20  0 256392  3352  2748 S  0,3 0,0  0:00.67 rsyslogd
 1074 root   20  0  19536  2264  2000 S  0,3 0,0  0:00.41 irqbalance                       ...

Sau đây là bảng giải thích ý nghĩa output của lệnh top:

DòngTrườngÝ nghĩa
1topTên của chương trình
21:55:13Thời gian hiện tại
up 6:30uptime. Thời gian hệ thống bắt đầu chạy
1 usersCó 1 user đã log in
load average:Chỉ ra con số ở trạng thái có thể chạy và đang share CPU. Giá trị dưới 1.0 chỉ ra là hệ thống đang không busy
2Tasks:Tổng kết số lương process và số lương process theo trạng thái
3Cpu(s):Dòng này miêu tả đặc điểm của những tác vụ CPU đang thực thi
0,9 us0,9% CPU đang được dùng cho user process
1,0 us1,0% CPU đang được dùng cho system process
0,0 ni0,0% CPU đang được dùng cho process có độ ưu tiên thấp
97,8 id97,8% của CPU đang nhàn rỗi
0,0 wa97,8% của CPU đang chờ I/O
4Mem:Chỉ ra có bao nhiêu RAM đang được dùng
5Swap:Chỉ ra có bao nhiêu Swap space đang được dùng

Kiểm soát process

Khi chúng ta gõ một lệnh và chạy nó, terminal sẽ ở trạng thái không dùng được cho đến chương trình chạy xong, chắc hẳn chúng ta đã quá quen thuộc với việc sử dụng ctrl-c để kết thúc một chương trình đang được thực thi, trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu về các cách để kiểm soát một process như vây.

Trong phần này chúng ta sẽ lấy ví dụ với chương trình xlogo thực thi một việc đơn giản đó là show ra cửa sổ có hình logo hệ thống. Đặc điểm của chương trình này là nó sẽ chiếm terminal cho đến khi chúng ta tắt cửa sổ logo đó đi.

Vậy làm sao để chạy một chương trình mà nó không chiếm terminal của chúng ta, chúng ta có thể thêm & vào cuối câu lệnh muốn chạy.
Việc làm này gọi là chạy background job.

➜ ~ xlogo & 
[1] 7929
➜ ~ ps
 PID TTY     TIME CMD
 4486 pts/1  00:00:00 zsh
 7929 pts/1  00:00:00 xlogo
 7936 pts/1  00:00:00 ps

Sau khi chạy lệnh trên, terminal thông báo cho chúng ta biết là chúng ta đã bắt đầu chạy background job đầu tiên với PID là 7929. Chúng ta có thể kiểm tra lại bằng lệnh ps như trên.

Ngoài ra còn một lệnh khác cũng có thể list các background job đó là jobs

➜ ~ xlogo &
[1] 8075
➜ ~ jobs
[1] + running  xlogo

Để trả một process đang chạy background về foreground thì chúng ta có thể sử dụng lệnh fg là viết tắt của foreground.

➜ ~ jobs
➜ ~ xlogo &
[1] 8122
➜ ~ jobs
[1] + running  xlogo
➜ ~ fg %1
[1] + 8122 running  xlogo

Chúng ta truyền vào lệnh fg số thứ tự của jobs, chương trình sẽ lại chiếm terminal như khi chúng ta chạy nó bình thường.

Để stop một process (khác với terminate process sử dụng ctrl-c) ta sử dụng ctrl-z

➜ ~ xlogo 
^Z
[1] + 8177 suspended xlogo

khi đó, đối với xlogo chúng ta không thể resize cửa sổ chương trình được. Để tiếp tục thực thi chương trình, chúng ta có thể sử dụng lệnh fg như trên với tham số là số hiệu của jobs. Hoặc chúng ta cũng có thể sử dụng lệnh bg, tiếp tục chạy chương trình ở background

➜ ~ bg %1
[1] + 8177 continued xlogo
➜ ~ 

Signals

Chúng ta có thể sử dụng lệnh kill để dừng process.

➜ ~ xlogo &
[1] 8276
➜ ~ kill 8276
[1] + 8276 terminated xlogo                                      
➜ ~ ps
 PID TTY     TIME CMD
 4486 pts/1  00:00:00 zsh
 8291 pts/1  00:00:00 ps

Thực ra lệnh kill không thực sự kill process mà nó gửi đến process một signal. Signals là cách mà OS giao tiếp với chương trình. Việc chúng ta sử dụng ctrl-c và ctrl-z cũng chính là gửi tín hiệu INT và TSTP đến cho chương trình.

Để gửi signal đến một chương trình, chúng ta có thể sửa dụng lệnh kill kết hợp với số/tên của signal. Sau đây là một số signal phổ biến:

Số hiệuTênÝ nghĩa
2INTGiống với ctrl-c. Thường là terminate chương trình
9KILLThực sự là signal này không thực sự gửi đến chương trình mà kernel sẽ ngay lập tức terminate chương trình mà không có một hành động clean up nào
15TERMTerminate. Đây là tín hiệu mặc định mà lệnh kill gửi đến chương trình.
18CONTcontinue. Restore trạng thái của process sau khi nhận tín hiệu STOP
➜ ~ kill -STOP 8525 
[1] + 8525 suspended (signal) xlogo                                  
➜ ~ kill -CONT 8525
➜ ~ ps
 PID TTY     TIME CMD
 4486 pts/1  00:00:00 zsh
 8525 pts/1  00:00:00 xlogo
 8551 pts/1  00:00:00 ps
➜ ~ kill -INT 8525
[1] + 8525 interrupt xlogo

Các bạn có thể tham khảo thêm về các signal khác tại đây.

Ngoài ra chúng ta có thể chạy lệnh kill -l để list ra các signal khả dụng của hệ thống

➜ ~ kill -l
HUP INT QUIT ILL TRAP ABRT BUS FPE KILL USR1 SEGV USR2 PIPE ALRM TERM STKFLT CHLD CONT STOP TSTP TTIN TTOU URG XCPU XFSZ VTALRM PROF WINCH POLL PWR SYS

Ngoài ra chúng ta có thể gửi kill signal đến nhiều tiến trình chạy cùng một chương trình bằng cách sử dụng killall

➜ ~ xlogo &
[1] 8906
➜ ~ xlogo &
[2] 8914
➜ ~ xlogo &
[3] 8939
➜ ~ ps
 PID TTY     TIME CMD
 4486 pts/1  00:00:00 zsh
 8906 pts/1  00:00:00 xlogo
 8914 pts/1  00:00:00 xlogo
 8939 pts/1  00:00:00 xlogo
 8951 pts/1  00:00:00 ps
➜ ~ killall xlogo
[1]  8906 terminated xlogo                                    
[3] + 8939 terminated xlogo
[2] + 8914 terminated xlogo
➜ ~ ps
 PID TTY     TIME CMD
 4486 pts/1  00:00:00 zsh
 8962 pts/1  00:00:00 ps

Series này vẫn còn tiếp diễn đấy nhé, và ở bài viết tiếp theo mình sẽ mang đến cho các bạn chủ đề Environment trong Linux và giới thiệu về Vim (Text Editor mạnh mẽ nhất trên terminal)

 • Linux

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *