Linux

Những kiến thức cơ bản khi làm việc với Linux, những kinh nghiệm khi làm việc với hệ điều hành Linux, những kiến thức cơ bản khi tiếp cận và làm việc với server.

Các lệnh Linux cơ bản (Phần 8 – Vim)

  • Linux

công cụ text editor tuyệt vời ở trên Linux terminal đó là Vim, một text editor và là một trong những chương trình core của hệ thống Unix. để thao tác trong vim

Các lệnh Linux cơ bản (phần 2 – manpage)

  • Linux

bản thân Linux cũng đã có hướng dẫn sử dụng một cách chi tiết rồi, mình chỉ cần đọc một chút là ra ngay thôi.
chúng ta có cách để nhận diện một câu lệnh thuộc..