vim

Các lệnh Linux cơ bản (Phần 8 – Vim)

  • Linux

công cụ text editor tuyệt vời ở trên Linux terminal đó là Vim, một text editor và là một trong những chương trình core của hệ thống Unix. để thao tác trong vim